City Your City
「share」MV

Producer : Masashi Handa
Director : Teppei Kuroyanagi
Cinematography : Yusuke Tsuchida
Work shop : Mikiko Suto
Production Manager : Kimiko matsuzaki
Ritual planner : Yusuke Tsuchida/Mikiko Suto / Teppei Kuroyanagi
Writer : Kakijiro Tokutani