Director: Makoto Yabuki
Camaera: Masashi Sasaki
CG: Hideki Inoue
Composite: Shunsuke Kakuuchi
Music: evala